Kuraq.com Gizlilik Politikası

01.01.2018

 

 

www.kuraq.com güçlü fikirleri özenle işlemek dışında, kullanıcıların gizlilik, güvenlik ve kişisel bilgilerin ilgisiz yerlerde kullanılmamaları konusuna da aynı titizlikle önem verir.

Gizlilik politikasında yer verilen konu; kişisel bilgileriniz hangi durumlarda toplanır, kullanılır ve kullanıcı / ziyaretçi olarak sizlerin bu konuda sahip olduğunuz haklarınız nelerdir.

 

1. Geçerlilik ve Konu

7 Ekim 2016 tarihli 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu esas alınmıştır. Hizmetlerimizden herhangi birine erişim sağlamak veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak amacıyla verdiğiniz tüm bilgileri bize özgür iradeniz / rızanız ile sağladığınızı ve bu Gizlilik Politikasını tasdik/kabul ettiğinizi bilmelisiniz.

 

İşbu kuraq.com Gizlilik Politikası ("Gizlilik"), bizim ("kuraq.com", "biz") ziyaretçilerimiz ve kayıtlı kullanıcılarımıza (“Kullanıcı" “ALICI”) ait bilgileri kuraq.com’un (diğer alt alanları da dahil), ilgili hizmetlerine ("Hizmetler" “ürün”) erişim sağlamaları ve bunları kullanmaları ile bağlantılı olarak kullanıcı bilgilerini nasıl toplayabileceğimizi ve kullanabileceğimizi açıklamaktadır.

  

2. Toplanan Bilgiler

2.1. Ziyaretçi ve Kullanıcı Bilgileri

2.1.1 Gezinme bilgileri (Kişisel Olmayan Bilgiler); Kullanıcıların Kuraq.com üzerindeki göz atma ve tıklama faaliyetleri, oturum ısı haritaları ve kaydırmalar, cihaz bilgisi, işletim sistemi, internet tarayıcısı, ekran çözünürlüğü, dil ve klavye ayarları, internet servis sağlayıcısı, başvuran sayfalar/çıkış sayfaları, tarih/zaman damgaları vs. gibi teknik ve kümelenmiş kullanım bilgilerinden oluşur.

 

2.1.2 Kişiyi tanımlamak için kullanılan bilgiler (Kişisel bilgiler): irtibat bilgileri (e-posta, telefon numarası,  vs.), fatura bilgileri (isim, fatura adresi, ödeme yöntemi ve işlem detayları), bir göz atma veya kullanım oturumuna ilişkin ayrıntılar (IP adresi, coğrafi konum ve/veya benzersiz aygıt tanımlayıcı), yazışmalar ve Kullanıcılar tarafından Hizmetlere erişim sağlamaları ve/veya Hizmetleri kullanmaları vasıtasıyla bize verilen tüm diğer Kişisel Bilgilerden oluşur.


3. Bilgilerin Toplanma Şekli

3.1 Kuraq.com’a göz attığınızda, bir Kullanıcı Hesabı oluşturduğunuz zaman, bunun farkındayız. "çerezlerin" ve diğer izleme teknolojilerinin kullanımı da dâhil olmak üzere, üçüncü taraf hizmetlerinin yardımıyla (google, facebook, alexa vs.) bu kullanımları, oturumları ve ilgili bilgileri bir araya getirebilir, toplayabilir ve kaydedebiliriz.

3.2 Kuraq.com, kayıt olduğunuz, satın alma işlemleri gerçekleştirdiğiniz, Hizmetlerimizden herhangi birini kullanırken Kişisel Bilgileri gönderdiğiniz veya karşıya yüklediğiniz, bize kendi isteğinizle verdiğiniz bilgileri toplar.

 

4. Bilgilerin Kullanımı ve Saklanması

Bu tür Kişisel Olmayan ve Kişisel Bilgileri şu amaçlar doğrultusunda topluyoruz:

4.1 Hizmetleri sağlamak ve çalıştırmak için

4.2 Ziyaretçiler ve Kullanıcıların ortak veya kişisel tercihleri, deneyimleri ve sorunları esasında Hizmetlerimizi daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek için

4.3 Kullanıcılarımıza kesintisiz müşteri desteği ve teknik destek sağlamak için

4.4 Hizmetlere ilişkin genel veya kişiselleştirilmiş bildirimler ve promosyon iletileri ile Ziyaretçilerimiz ve Kullanıcılarımıza ulaşabilmek için

4.5 Bizim veya iş ortaklarımızın ilgili hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek için kullanabileceği kümelenmiş istatistiksel veriler ve diğer kümelenmiş ve/veya çıkarılmış Kişisel Olmayan Bilgiler oluşturmak için

4.6 Veri güvenliği ve sahteciliği önleme kabiliyetlerimizi artırmak için

4.7 Bilgiler; üçüncü Taraf Hizmetlerimiz tarafından sağlanan güvenli bulut depolama alanlarında tutulacak, işlenecek ve saklanacaktır.

 

5. Veri Saklama

Bilgilerinizi, Hesabınız aktif olduğu veya size Hizmetleri sağlayabilmek için ihtiyaç duyulduğu sürece saklayabiliriz. Hizmetleri kullanmaya son verdikten sonra dahi, anlaşmazlıkları çözümlemek, sahteciliği ve kötüye kullanmayı önlemek, anlaşmalarımızı uygulamak ve/veya meşru çıkarlarımızı korumak için bu Kişisel Bilgileri saklamaya devam edebiliriz.

 

6. Güvenlik

6.1 Kuraq.com, fiziksel, elektronik ve yöntemsel tedbirler de dâhil olmak üzere, bizimle paylaştığınız Kişisel Bilgileri korumak için tasarlanmış güvenlik tedbirlerini almıştır. Hizmetlerimizin çoğu alanlarında HTTPS güvenli erişim sunmaktayız. Ayrıca sistemlerimizi muhtemel zayıf noktalar ve saldırılara karşı sürekli izlemekteyiz.

6.2 Yine de alınan tüm önlemlere rağmen, bilgilerinizi yayınladığınız veya paylaştığınız tüm diğer Kullanıcı İçeriklerinin mutlak korunmasını ve güvenliğini garanti edemeyiz ve etmiyoruz.

6.3 Kuraq.com’un kredi/banka kartı vb. bilgileri sunucusuna kaydetmez. Bu durum teknik olarak da mümkün değildir.

6.4 Kuraq.com herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı ALICI’ya 3-D Secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları'nın kullanmasını önerir.

 

7. Bilgilerin 3. Şahıslarla Paylaşımı

7.2 Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumunda bilgilerinizi paylaşacağımızı unutmayınız.

7.2 Kullanıcı ve Kuraq.com’un kendi aralarında; yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri protokolün amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak. Henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacağını biliniz.

7.3 Kuraq.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Kuraq.com’da yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Kuraq.com’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Kuraq.com’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

8. Kişisel veri sahibinin hakları

1. Kişisel Veri Sahibi, Kuraq.com’a (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

f) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

 

Müşteri Hizmetleri Telefon ve E- Posta Bilgileri

E-posta : kuraq@kuraq.com